Curtea de Apel Bacău

"Jus est ars boni et aequi"
Dreptul este arta binelui și a echităţii

Informaţii publice / Declaraţii

Declaraţii de avere şi interese

Declaraţii de avere

Potrivit art. 9 din Legea 144/2007 privind Agenţia Naţională de Integritate personalul auxiliar de specialitate şi funcţionarii publici au obligaţia depunerii unei declaraţii de avere care se actualizează periodic, iar instituţia asigură publicarea acesteia pe pagina de internet.

Declaraţii de interese

 În conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. 2 litera d şi h din Legea nr. 144/2007 cu referire la art. 111 din Legea 161/2003, regăsiţi mai jos declaraţiile de interese ale personalului auxiliar de specialitate şi ale funcţionarilor publici.

 Funcţiile şi activităţile ce se includ în declaraţia de interese sunt:
a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale şi alte asociaţii, instituţii sau grupuri de interes economic;
b) funcţia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale acestora;
c) calitatea de membru în asociaţii profesionale sau sindicale;
d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite deţinute în cadrul partidelor politice.

Language »
Sari la conținut